logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Školská rada

Zástupci zřizovatele

 • Jindřich Holinger
 • Mgr. Jan Vácha

Zástupci rodičů

 • Bohuslava Perlíková
 • Olga Korndörfergová

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Soňa Nebeská
 • Mgr. Marcela Bromová

Jednací řád školské rady

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon).Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Článek 5

Školská rada plní především tyto úkoly:

 • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a další orgánům státní správy

Článek 6

O schvalování dokumentů uvedených v čl. 5 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 7

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 8

O jednáních školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený a podepisuje předseda. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Mgr. Soňa Nebeská – předseda školské rady

Zápisy z jednání školské rady

zápis z jednání - 01/2013

zápis z jednání - 03/2013

zápis z jednání - 10/2014

zápis z jednání - 03/2015

zápis z jednání - 10/2015

zápis z jednání - 06/2016

zápis z jednání - 10/2016

zápis z jednání - 06/2017

zápis z jednání - 10/2018

zápis z jednání - 10/2019

zápis z jednání - 06/2019

zápis z jednání - 09/2020

zápis z jednání - 06/2020

zápis z jednání - 06/2021

Pozvánka na vánoční setkání

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete pozvánku na vánoční setkání.

Vyjádření k plánované stávce výstražné stávce 27.11. 2023

Zde najdete vyjádření ředitele školy k plánované výstražné stávce.

Zde najdete leták ČMOS.

Lyžařský kurz 2024

Základní škola Ústí nad Labem ve spolupráci se Školním sportovním klubem při Základní škole Ústí nad Labem

pořádá

Lyžařský kurz

Třídní schůzky

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete pozvánku na třídní schůzky konané 16. listopadu 2023.

Mgr. Květoslv Kolařík - ředitel školy

Sběr starého papíru - říjen 2023

Vážení rodiče,

sběr starého papíru se bude konat v úterý a ve středu 10. - 11.10. 2023, v časech 7.00 - 7.30, 14.00 - 16.00 za školou.

Omlouváme se, ale původní termín 3. - 4.10. musel být z organizačních důvodů změněn. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Mgr. Soňa Nebeská, Mgr. Zita Kubíčková

Vyhlašení ředitelského volna

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete informace k vyhlašení ředitelského volna.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Plán akcí

Zde najdete plán akcí na školní rok 2023/24.

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete pozvánku na třídní schůzky.

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy