logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Přípravná třída

Práce v přípravné třídě je zaměřena na cílevědomý a systematický rozvoj schopností a dovedností s cílem připravit je na bezproblémový vstup do 1. třídy. Děti pracují podle tématických plánů formou řízených, spontánních a relaxačních metod. Přihlíží se k individuálním potřebám dítěte s využitím podpůrných pomůcek, pracovních sešitů, interaktivní tabule aj.

Zaměřujeme se na samostatnost, získávání pracovních návyků a rozvoji v oblastech grafomotoriky, zrakové vnímání, paměť, pozornost a soustředění, sluchové, prostorové a časové vnímání, základní matematické představy, rozvoj řeči.

Součástí vzdělávacího procesu jsou akce školní i mimo školní, pro děti z přípravky plavání, bruslení.

přípravka masopustpřípravka plavánípřípravka velikonoce

Školní družina

Školní družina (ŠD) je součástí naší ZŠ. Ke své činnosti využívá tří heren pro žáky I. stupně ZŠ. Družina nabízí dětem bohaté pracovní, výtvarné, sportovní, rekreační a odpočinkové zájmové činnosti. Bezproblémově se prolíná se zájmovými kroužky a dalšími aktivitami ZŠ.

Školní klubovna

školní klubovnaŠkolní klubovna je určena pro žáky, kteří nemají možnost jet domů v časovém úseku mezi výukou a následným tréninkem svého sportovního klubu. Po celou dobu je zde pedagogický zaměstnanec, který drží dozor nad žáky, případně s nimi napíše domácí úkol, či poskytne doučování.

Žáci si mohou do školní klubovny přinést své oblíbené společenské, deskové a jiné vhodné hry.

Zájmové kroužky ve školním roce 2023/24

Název kroužkuUrčeno proVedoucí kroužkuMístoDen a časCena
Drobné pohybové hry 0.-4. roč. Jana Luprichová tělocvična po - 13.30-14.15 300 Kč
Výtvarný kroužek 1.-9. roč. Mgr. Anežka Křelinová kmenová učebna út - 14.00-15.30 350 Kč
Stolní tenis 0.-9. roč. Petra Heráková chodba 1. patro

út - 14.00-14.45
pá - 14.00-14.45

300 Kč
Basketbal 6.-9. roč. Mgr. Květoslav Kolařík tělocvična st - 7.00-7.45  300 Kč
Horolezectví 0.-9. roč. Mgr. Martin Pilař
Bc. Filip Čech
tělocvična v průběhu týdne a dle domluvy s dětmi 300 Kč
BASTA
přípravka
0.-5. roč Radka Bandasová  tělocvična pá - 14.30-15.15  
Robotika a programování 6.-9. roč. Mgr. Miroslav Kašpar učebna informatiky út - 7.00-7.45 300 Kč
English Club 7.-9. roč. Mgr. Barbora Kudělová  kmenová učebna čt - 14.00-14.45 300 Kč
Keramika 0.-9. roč. Alexandra Fučová  kmenová učebna   300 Kč

 

Přihlášku vyplňte, prosím, do pondělí 15. září 2023

Platba bude provedena prostřednictvím školní pokladny.

Školská rada

Zástupci zřizovatele

 • Jindřich Holinger
 • Mgr. Jan Vácha

Zástupci rodičů

 • Bohuslava Perlíková
 • Olga Korndörfergová

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Soňa Nebeská
 • Mgr. Marcela Bromová

Jednací řád školské rady

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon).Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Článek 5

Školská rada plní především tyto úkoly:

 • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a další orgánům státní správy

Článek 6

O schvalování dokumentů uvedených v čl. 5 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 7

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 8

O jednáních školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený a podepisuje předseda. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Mgr. Soňa Nebeská – předseda školské rady

Zápisy z jednání školské rady

zápis z jednání - 01/2013

zápis z jednání - 03/2013

zápis z jednání - 10/2014

zápis z jednání - 03/2015

zápis z jednání - 10/2015

zápis z jednání - 06/2016

zápis z jednání - 10/2016

zápis z jednání - 06/2017

zápis z jednání - 10/2018

zápis z jednání - 10/2019

zápis z jednání - 06/2019

zápis z jednání - 09/2020

zápis z jednání - 06/2020

zápis z jednání - 06/2021

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravného ročníku

vykricnik

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete pozvánku na schůzku rodičů budoucích žáků 1. tříd  a budoucích žáků přípravného ročníku ve školním roce 2024/25.

Květoslav Kolařík - ředitel školy

 

Výsledky zápisu do 1. třídy

Vážení zákonní zástupci, zde najdete výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2024/25.

Mgr. Martin Pilař - zástupce ředitele

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na den 7. května 2024 ředitelské volno. Důvodem je školení pedagogických zaměstnanců školy. V tento den nebude v provozu školní družina, ani školní jídelna.

vykricnik.jpg

                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Květoslav Kolařík

V Ústí nad Labem, 03.04.2024                                                        ředitel školy

Spaní ve škole

Spaní ve škole