logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

ZŠ Vinařská

Příjímací řízení na SŠ 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

přinášíme důležité informace k příjímacímu řízení na střední školy 2021.

 

Stručný průvodce přijímacím řízením na SŠ v roce 2021 a další důležité informace najdete na www.cermat.cz

Přijímací zkoušky 2021

 • Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky.
 • Vycházející žáci odevzdají podklady (kód, název oboru, přesná adresa školy včetně PSČ) pro přihlášky na střední školy nebo učiliště výchovné poradkyni pro druhý stupeň Mgr. Radce Bendlmajerové do 31. ledna 2021. Škola zajistí vycházejícím žákům přihlášku s výpisem pololetního vysvědčení.
 • Přihlášku odevzdá žák řediteli střední školy do 1. 3. 2021, na školy s talentovými zkouškami do 30. 11. 2020!
 • Termín konání přijímacích zkoušek na obory s talentovými zkouškami – 2. 1. – 15. 1. 2021.
 • Termín přijímacích zkoušek na konzervatoře – 15. 1. – 31. 1. 2021.

 

 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky:
 • termín – 12. dubna 2021 – čtyřleté obory
 • termín - 13. dubna 2021 – čtyřleté obory

 

 •  Termín konání jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia
 • 1. termín – 14. dubna 2021
 • 2. termín – 15. dubna 2021
 • Náhradní termín:
 • 12. května 2021 – čtyřleté obory, šestiletá a osmiletá gymnázia
 • 13. května 2021 – čtyřleté obory, šestiletá a osmiletá gymnázia

 

Přijímací zkouška:

Jednotnou zkoušku tvoří 2 písemné testy (Český jazyk a literatura, Matematika). Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek přijímací zkoušky. Podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení je 60%. Zkušební testy i s řešením najdete na stránce: www.cermat.cz

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení o nepřijetí.

Žák obdrží ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který vyplní a odevzdá nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Neučiní – li tak, vzdává se práva být přijat na danou školu a na jeho místo přijmou jiného uchazeče.

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje!

Výjimka z uplatnění zápisového lístku – jsou dva případy, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Když jeho odvolání bylo úspěšné a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovými zkouškami byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

K přihlášce přikládají doporučení k přijímacímu řízení z PPP, SPC. O toto doporučení si rodiče žádají samostatně!

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

DŮLEŽITÉ !!!

Do 31. 1. 2021 musí každá SŠ zveřejnit kritéria přijímacího řízení!

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) –

sdělují se různými způsoby: Písemné oznámení dostanete pouze při nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod registračním číslem) bude zveřejněn na střední škole na informačním místě nebo na webu školy.

Mgr. Radka Bendlmajerová - kariérový poradce