logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Enviromentální výchova

V naší škole myslíme ekologicky. Třídíme starý papír, plasty, tonery, baterie a drobné elektrozařízení.


Zapojili jsme se do projektu RECYKLOHRANÍ.cz, což je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Absolvujeme různé ekologicky zaměřené pořady – například Tonda Obal, Ekoabeceda apod., při kterých se učíme nejen třídit vzniklý odpad, ale zároveň se snažíme o to, aby žádný odpad nevznikl, nebo se vznik odpadu minimalizoval.

 

 práce žákůpráce žákůpráce žáků

V dubnu se žáci vždy těší i na tradiční oblíbenou akci Den Země, kterou pořádáme zvlášť pro první stupeň a druhý stupeň. Některé děti se pravidelně účastní akcí typu Ukliďme svět.

Den Země

Nezapomínáme ani na komplexní výchovu k ochraně přírody a na výchovu k péči o životní prostředí, které se snažíme zapojovat do výuky v rámci vyučovacích předmětů jako je přírodopis, zeměpis a občanská výchova, zčásti také fyzika a chemie. Zásady ekologie uplatňujeme i při našich pobytových akcích – školách v přírodě a sportovních kurzech.

K pronájmu

Nabízíme k pronájmu prostory tříd a tělocvičny


Pronájem učebny

 • možnost využití interaktivní tabule
 • připojení na internet
 • volné termíny - po předchozí domluvě
 • cena 250 Kč/hod. (učebna bez interaktivní tabule), 300 Kč/hod. (učebna s interaktivní tabulí)

Pronájem tělocvičny

 • volné termíny: pondělí 20.00 - 21.00, čtvrtek 20.00 - 21.00, pátek 18.30 - 21.00
 • cena 280 Kč/hod.

Pronájem jídelny

 • volné termíny - po předchozí domluvě
 • cena 300 Kč/hod.

Kontakt

 • v případě zájmu kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Martina Pilaře
 • telefon 734 445 636
 • email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Soňa Nebeská, která vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské:

 • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem
 • pracuje především v oblasti prevence rizikového chování (sociálně nežádoucích jevů), spolupracuje při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy
 • zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových
 • projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového jednání (sociálně patologických jevů) u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků

Konzultační hodiny

 • po předchozí domluvě
 • kabinet metodika prevence 1. patro

Kontakt

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy a telefonní čísla

zde najdete kontakty na instituce, kde můžete získat informace týkající se:

 • problematika šikany

www.sikana.cz

www.sikana.org

 • závislost na počítačích, internetová kriminalita

www.e-bezpeci.cz

 • drogová problematika

https://chciodvykat.cz/

 • problematika kyberšikany

 

 
 • ostatní kontakty

Linka bezpečí – 116 111

Rodičovská linka – 606 021 021

Bílý kruh bezpečí – 116 006

Záchranný kruh

Dokumenty

 

 

Výchovný poradce

Výchovnými poradkyněmi na naší škole jsou Mgr., Bc. Hana Fábriová a Mgr. Radka Bendlmajerová, která zároveň působí na škole i jako kariérový poradce. Pomůžou Vám s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytnou odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování základní školy.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí zabývajících se specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, lékaři, policie). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, ředitelem školy a metodikem prevence.

Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

 • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
 • poruchy učení a chování, jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD
 • porušování školního řádu
 • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
 • užívání návykových látek
 • opakované zapomínání školních pomůcek či neplnění školních povinností
 • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi
 • připadnou špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
 • zvládání zátěžových situací ve škole i v rodině (např. rozchod rodičů)
 • přechod žáků na střední školy (podávání přihlášek, výběr školy, apod.)

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr., Bc. Hana Fábriová

I. stupeň, žáci s potřebou podpůrných opatření

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

 

Mgr. Radka Bendlmajerová

II. stupeň, neomluvené hodiny, kariérové poradenství

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

Dokumenty ke stažení

Informace o spolku

Vážení rodiče,
při ZŠ Vinařská pracuje od 1. září 2015 Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o., pobočný spolek.


Cíl ŠSK

 • organizace zájmových kroužků při ZŠ Vinařská
 • organizace pohybových aktivit členům ŠSK při ZŠ Vinařská
 • organizaci pohybových aktivit členům ŠSK, které pořádá OR AŠSK (soutěže mezi školami)
 • příspěvek na sportovní vybavení

Příspěvky

 • 300, 400, 450 Kč – příspěvek na 1 kroužek na 1 pololetí – účastnický poplatek.

Vysvětlení k poplatkům

V případě, že žák zaplatí částku 300, 400, 450 Kč za kroužek, má hrazen 1 kroužek na 1 pololetí dle ceny kroužku. Žák musí zaplatit takový počet kroužků, kolik jich navštěvuje.

Dítě, které ještě není členem ŠSK, musí vyplnit registrační přihlášku.

logo asociace školních sportovních klubů

Pokyny k platbě

Platba je provedena prostřednictvím školní pokladny do 20. října 2023.

V případě, že platba neproběhne z důvodu nízkého zůstatku na účtu, bude činnost vašeho dítěte v kroužku po 21. říjnu 2023 ukončena.

 

 

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská

Klubové příspěvky

Pokyny k platbě klubového příspěvku do ŠSK a další informace.

Postup pro účast na zájmových kroužcích v I. pololetí školního roku 2021/2022:

 1. V případě, že žák dosud nebyl členem ŠSK při ZŠ Vinařská, musí vyplnit registrační kartu a musí zaplatit 20 Kč členský poplatek + účastnický poplatek za kroužek na jedno pololetí.
 2. V případě, že žák je členem ŠSK při ZŠ Vinařská a chce začít chodit na nový kroužek, který je v nabídce, přihlásí se přes Školu OnLine u vedoucího tohoto zájmového kroužku. Poté zaplatí příspěvek za kroužek na jedno pololetí.

Platbu je nutné provést pouze převodem peněz na číslo účtu ŠSK při ZŠ Vinařská – 271921979/0300

 

Do zprávy platby uveďte:

 • Jméno a příjmení
 • Třída
 • Název kroužku, kroužků

Např.:

620 Kč na účet
Josef Novák, 6.A, florbal, volejbal

 

Platbu proveďte do 20. října 2021. V případě, že platbu neprovedete, bude činnost vašeho dítěte v kroužku po 21. říjnu 2021 ukončena.

 

Děkuji, budu se těšit na další vzájemnou spolupráci.

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská a ředitel ZŠ Vinařská

SRPŠ - O sdružení

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vinařská 1016/6, z.s.


IČ: 077 56 127, zapsaná ve spolkovém rejstříku sp. zn. L12101

sídlo: Pařížská 538/19, Ústí nad Labem

předsedkyně: Perlíková Bohuslava

místopředseda: Zdeněk Hrubeš

kontakt: tel. 607 082 593, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 2301583421/2010, FIO Banka

 

Doučování žáků škol

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Cíle: Cílem projektu je zajistit žákům učivo, které žákům nebylo dostatečně předáno v dobé koronavirové pandemie.

Cílová skupina: Žáci 1. a 2. stupně Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

NextGenerationEU logo

 

 

msmt logo

 

 plan narodni obnovy logo