logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Sešity na školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

zde najdete seznam sešitů na školní rok 2020/2021. Neplatí pro žáky, jež si objednali sady sešitů prostřednictvím školy (do 15. června 2020).

Mgr. Květoslav Kolařík – ředitel školy

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu od 1. září 2020. Nabízíme možnost přihlášení bezlepkové diety a 5x týdně výběr ze 2 jídel. 


Kontakt

 • Miroslav Opa – vedoucí ŠJ
 • telefon – 734 445 633
 • email – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kategorie strávníků

 • cena stravného pro jednotlivé dětské kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném roce
 • důchodcům, kteří při odchodu do důchodu pracovali u organizace (dále jen „vlastní důchodci“), se podle odst. 6 § 3 vyhlášky 84/2005 Sb. poskytuje jedno hlavní jídlo denně za sníženou úhradu
 • za zaměstnance školy se považují i zaměstnanci, se kterými je uzavřena platná dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „zaměstnanci na dohodu“)

Ceník obědů

Strávník Cena oběda
žáci 5 – 6 let 25,-
žáci 7 – 10 let  25,- 
žáci 11 – 14 let 27,-
žáci 15 let a více 28,-
zaměstnanci školy 34,-
zaměstnanci na dohodu 34,-
vlastní důchodci 34,-
cizí strávníci 80,-

Výdej stravy

 • výdej obědů pro cizí strávníky a vlastní důchodce od 11.30 do 11.45
 • výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ od 11.45 do 14.00
 • žáci nemají nárok na odebrání stravy za sníženou úhradu, pokud nebyli přítomni ve škole - první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole (zástupce žáka může oběd vyzvednout do jídlonosiče nyní pouze v době 11.30 – 11.45)
 • zaměstnancům školy náleží strava za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny

Platba stravného

Stravné se hradí

 • inkasem zálohově předem za objednané obědy na bankovní účet: 267623012/0300
 • pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat
 • přeplatky za odhlášené obědy jsou převáděny do dalšího období a stravné je o ně sníženo
 • na konci školního roku, při přestupu žáka nebo na vyžádání strávníka je přeplatek vrácen v hotovosti

Návod pro platbu inkasem

 • povolíte inkaso ve prospěch školy do 650 Kč
 • vyplníte přihlášku a donesete ji vedoucímu školní jídelny
 • obědy jsou automaticky přihlášeny na každý měsíc, takže hlídáte pouze odhlášky. Pokud je strávník nemocen na přelomu měsíce, je třeba odhlásit obědy i v měsíci novém

Přihlašování a odhlašování stravy

 • přihlašování strávníků se provádí v kanceláři vedoucího ŠJ
 • odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři vedoucího ŠJ, telefonicky na tel: 734 445 633, emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo prostřednictvím webových stránek školy v programu VIS Strava.cz - vždy nejpozději 24 hodin předem
 • v době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy automaticky odhlášeny každému strávníkovi
 • neodhlášená strava je strávníkovi účtována, náhrada za neodhlášenou stravu se neposkytuje

 

 

 
 
 
 

Kariérové poradenství

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat žáky a žákyně při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby vzdělávání a rozvoji kariéry.

Na naší škole tuto pozici zastává Mgr. Radka Bendlamjerová.


S vycházejícími žáky navštěvujeme každý rok veletrh vzdělávání, kde obdrží Atlas školství se seznamem všech středních škol v daném kraji a informace o jednotlivých středních školách.

Ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Labem mohou žáci absolvovat testování metodou COMDI, kdy výsledky testu ukážou možnou profesní orientaci, vědomosti, schopnosti, vlastnosti, typ osobnosti a profesní předpoklady.

V loňském školním roce jsme se připojili také k projektu KARIPO, který byl vytvořen k podpoře kariérového poradenství a umožňuje nám blíže poznat prostředí některých středních škol, významných firem a také seznámení s webovou aplikací SALMONDO, která nám nabízí testování žáků přímo v naší škole.

Více informací naleznete na https://www.infoabsolvent.cz/

 

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr. Radka Bendlmajerová

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Enviromentální výchova

V naší škole myslíme ekologicky. Třídíme starý papír, plasty, tonery, baterie a drobné elektrozařízení.


Zapojili jsme se do projektu RECYKLOHRANÍ.cz, což je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Absolvujeme různé ekologicky zaměřené pořady – například Tonda Obal, Ekoabeceda apod., při kterých se učíme nejen třídit vzniklý odpad, ale zároveň se snažíme o to, aby žádný odpad nevznikl, nebo se vznik odpadu minimalizoval.

 

 práce žákůpráce žákůpráce žáků

V dubnu se žáci vždy těší i na tradiční oblíbenou akci Den Země, kterou pořádáme zvlášť pro první stupeň a druhý stupeň. Některé děti se pravidelně účastní akcí typu Ukliďme svět.

Den Země

Nezapomínáme ani na komplexní výchovu k ochraně přírody a na výchovu k péči o životní prostředí, které se snažíme zapojovat do výuky v rámci vyučovacích předmětů jako je přírodopis, zeměpis a občanská výchova, zčásti také fyzika a chemie. Zásady ekologie uplatňujeme i při našich pobytových akcích – školách v přírodě a sportovních kurzech.

K pronájmu

Nabízíme k pronájmu prostory tříd a tělocvičny


Pronájem učebny

 • možnost využití interaktivní tabule
 • připojení na internet
 • volné termíny - po předchozí domluvě
 • cena 200 Kč/hod. (učebna bez interaktivní tabule), 250 Kč/hod. (učebna s interaktivní tabulí)

Pronájem tělocvičny

 • volné termíny: pondělí 20.00 - 21.00, čtvrtek 20.00 - 21.00, pátek 18.30 - 21.00
 • cena 240 Kč/hod.

Kontakt

 • v případě zájmu kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Martina Pilaře
 • telefon 734 445 636
 • email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Soňa Nebeská, která vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské:

 • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem
 • pracuje především v oblasti prevence rizikového chování (sociálně nežádoucích jevů), spolupracuje při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy
 • zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových
 • projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového jednání (sociálně patologických jevů) u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků

Konzultační hodiny

 • po předchozí domluvě
 • kabinet metodika prevence 1. patro

Kontakt

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy a telefonní čísla

zde najdete kontakty na instituce, kde můžete získat informace týkající se:

 • problematika šikany

www.sikana.cz

www.sikana.org

 • závislost na počítačích, internetová kriminalita

www.cms.e-bezpeci.cz

 • drogová problematika

www.drogy-info.cz

 • ostatní kontakty

Linka bezpečí – 116 111

Rodičovská linka – 606 021 021

Bílý kruh bezpečí – 116 006

Záchranný kruh

 

 

Výchovný poradce

Výchovnými poradkyněmi na naší škole jsou Mgr., Bc. Hana Fábriová a Mgr. Radka Bendlmajerová, která zároveň působí na škole i jako kariérový poradce. Pomůžou Vám s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytnou odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování základní školy.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí zabývajících se specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, lékaři, policie). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, ředitelem školy a metodikem prevence.

Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

 • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
 • poruchy učení a chování, jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD
 • porušování školního řádu
 • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
 • užívání návykových látek
 • opakované zapomínání školních pomůcek či neplnění školních povinností
 • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi
 • připadnou špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
 • zvládání zátěžových situací ve škole i v rodině (např. rozchod rodičů)
 • přechod žáků na střední školy (podávání přihlášek, výběr školy, apod.)

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr., Bc. Hana Fábriová

I. stupeň, žáci s potřebou podpůrných opatření

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

 

Mgr. Radka Bendlmajerová

II. stupeň, neomluvené hodiny, kariérové poradenství

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

Dokumenty ke stažení

Informace o spolku

Vážení rodiče,
při ZŠ Vinařská pracuje od 1. září 2015 Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o., pobočný spolek.


Cíl ŠSK

 • organizace zájmových kroužků při ZŠ Vinařská
 • organizace pohybových aktivit členům ŠSK při ZŠ Vinařská
 • organizaci pohybových aktivit členům ŠSK, které pořádá OR AŠSK (soutěže mezi školami)
 • příspěvek na sportovní vybavení

Příspěvky

 1. 300, 400, 450 Kč – příspěvek na 1 kroužek na 1 pololetí – účastnický poplatek.
 2. členský příspěvek – 20 Kč

Vysvětlení k poplatkům

 1. V případě, že žák zaplatí částku 300, 400, 450 Kč za kroužek, má hrazen 1 kroužek na 1 pololetí dle ceny kroužku. Žák musí zaplatit takový počet kroužků, kolik jich navštěvuje.
 2. Členem se stává každý žák, který zaplatí členský příspěvek 20 Kč a zaregistruje se do ŠSK. Zároveň musí být aktivním členem tzn., že musí docházet do nějakého kroužku na škole. Žák, který byl členem vloni, již nemusí vyplňovat registrační přihlášku, ale musí zaplatit členský poplatek 20 Kč.

Dítě, které ještě není členem ŠSK, musí vyplnit registrační přihlášku.

logo asociace školních sportovních klubůPokyny k platbě

Platbu je možné provést převodem peněz na číslo účtu ŠSK při ZŠ Vinařská – 271921979/0300 do 21. října 2021.

V případě, že platbu neprovedete, bude činnost vašeho dítěte v kroužku po 22. říjnu 2021 ukončena.

Do zprávy platby uveďte

 • Jméno a příjmení
 • Třída
 • Název kroužku, kroužků
 • Členský příspěvek

Např.:

620 Kč na účet
Josef Novák, 6.A, florbal, volejbal, členský příspěvek

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská

Klubové příspěvky

Pokyny k platbě klubového příspěvku do ŠSK a další informace.

Postup pro účast na zájmových kroužcích v I. pololetí školního roku 2021/2022:

 1. V případě, že žák dosud nebyl členem ŠSK při ZŠ Vinařská, musí vyplnit registrační kartu a musí zaplatit 20 Kč členský poplatek + účastnický poplatek za kroužek na jedno pololetí.
 2. V případě, že žák je členem ŠSK při ZŠ Vinařská a chce začít chodit na nový kroužek, který je v nabídce, přihlásí se přes Školu OnLine u vedoucího tohoto zájmového kroužku. Poté zaplatí příspěvek za kroužek na jedno pololetí.

Platbu je nutné provést pouze převodem peněz na číslo účtu ŠSK při ZŠ Vinařská – 271921979/0300

 

Do zprávy platby uveďte:

 • Jméno a příjmení
 • Třída
 • Název kroužku, kroužků

Např.:

620 Kč na účet
Josef Novák, 6.A, florbal, volejbal

 

Platbu proveďte do 20. října 2021. V případě, že platbu neprovedete, bude činnost vašeho dítěte v kroužku po 21. říjnu 2021 ukončena.

 

Děkuji, budu se těšit na další vzájemnou spolupráci.

Mgr. Květoslav Kolařík – předseda ŠSK při ZŠ Vinařská a ředitel ZŠ Vinařská