logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Provoz školy od 17. května 2021

Vážení zákonní zástupce, milí žáci,

zde najdete pokyny k provozu školy od 10. května 2021.

 

Pro výuku žáků 1. stupně se nic nemění!

Rotační výuka (střídání prezenční výuky – ve škole a distanční výuky – doma)

Skupina A – výuka ve škole 10. 5. – 14. 5. 2021 (liché týdny)

• 1.A, 1.B
• 2.A., 2.B
• 3.A., 3.B
• 6.A., 6.B
• 7.A., 7.B

Skupina B – výuka ve škole 17. 5. – 21. 5. 2021 (sudé týdny)

• 4.A, 4.B
• 5.A., 5.B
• 8.A., 8.B
• 9.A., 9.B

Přípravná třída – bez rotace (žáci dochází do školy v sudý i lichý týden)

IZS - Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně naší školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je povolena celodenní (6:00 – 17:00) osobní přítomnost ve třídě 4.A, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Škola zajišťuje dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy (musí mít své zařízení), vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; zaměstnanci bezpečnostních sborů; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.; sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zaměstnanci Úřadu práce České republiky; zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení; zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

1. Ranní družina (žáci Př, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B), školní klub (žáci 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B)

• Určeny pro všechny žáky v prezenční výuce
• Provoz 6:00 – 8:00 (žák musí do školy přijít nejpozději v 7:20)
• Při vstupu do budovy školy provede žák (popřípadě jeho doprovod) dezinfekci rukou
• Po přezutí v šatně odchází žák do kmenové třídy
• Dohled nad žáky ve vestibulu školy a v šatně vykonává školník a zaměstnanec školní družiny
• V kmenové třídě si žáka převezme určený pedagogický pracovník
• Test na covid-19 žák provede hned na začátku pobytu ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka z ranní družiny (pomoc rodiče je možná)
• Výjimku z testování musí žák doložit písemně (potvrzení od lékaře, …) – čestné prohlášení nestačí
• Žák, který odmítne testování nebude přijat do družiny, ani ke vzdělávání
• Pedagogický pracovník zapíše do tabulky (ŠkolaOnline – evidence osob - školní matrika – evidence testů na covid-19 ) výsledek testu žáka
• Po testování 10. 5. (resp. 17. 5.) provede pedagogický dohled poučení žáků o pravidlech chování, o hygieně a bezpečnosti ve školní družině, školním klubu (o poučení zapíše do dokumentace ŠD, ŠK)
• Žákovské lavice jsou umístěny ve třídě tak, aby mohli žáci i při sezení dodržovat rozestupy, pokud je to možné, sedí žáci v lavici sami
• Po celou dobu pobytu žák dodržuje rozestupy a má správně nasazenou chirurgickou roušku (respirátor), využívá pouze určené sociální zařízení, zbytečně neopouští kmenovou třídu
• V 8:00 si žáka přebírá vyučující první vyučovací hodiny

2. Výuka

• Žák, který nevyužívá ranní družinu, školní klub přichází do školy od 7:40 do 8:00 a dodržuje hygienické předpisy (ochrana dýchacích cest, rozestupy)
• Školník vykonává dohled nad žáky před školou a dohlíží i na dodržování hygienických opatření (ochrana dýchacích cest, rozestupy)
• Při vstupu do budovy školy provede žák (popřípadě jeho doprovod) dezinfekci rukou
• Po přezutí v šatně odchází žák do kmenové třídy
• Dohled nad žáky ve vestibulu školy a v šatně vykonává pověřený zaměstnanec školy
• Test na covid-19 žák provede hned na začátku pobytu ve škole pod dohledem vyučujícího první vyučovací hodiny (pomoc rodiče je možná)
• Výjimku z testování musí žák doložit písemně (potvrzení od lékaře, …) – čestné prohlášení nestačí
• Žák, který odmítne testování nebude přijat ke vzdělávání
• Vyučující zapíše do tabulky (ŠkolaOnline – eidence osob - školní matrika – evidence testů na covid-19) výsledek testu žáka
• Po testování 10. 5. (resp. 17. 5.) provede vyučující první vyučovací hodiny poučení žáků o pravidlech chování, o hygieně a bezpečnosti ve škole (o poučení zapíše do třídní knihy)
• Po celou dobu pobytu žák dodržuje rozestupy a má správně nasazenou chirurgickou roušku (respirátor), využívá pouze určené sociální zařízení, zbytečně neopouští kmenovou třídu
• Sundání roušky (respirátoru) je možné pouze v sedě na svém pracovním místě pro potřebu konzumace jídla a pití
• Přestávky tráví žák v kmenové třídě, za přijatelného počasí může skupina s vyučujícím využít vhodné venkovní prostory (před školou, za školou, atrium)
• Dohled nad žáky o přestávce vykonávají po domluvě vyučující a asistentka pedagoga
• Výuka probíhá dle rozvrhu, vyučujícím pomáhá asistentka pedagoga
• Pedagogové zajišťují pravidelné větrání učebny – krátce (cca 5 minut) a intenzivně (více oken dokořán), za pěkného počasí i častěji - Před výukou - V polovině vyučovací hodiny - O přestávce
• Při výuce dodržují všichni pedagogové pravidlo homogenity skupin
• Není-li to nutné, nepřecházejí žáci do odborných učeben
• Je zakázán zpěv, nikoli hudební výchova
• Je zakázaná tělesná výchova – nahrazuje se vycházkami v okolí školy, nebo teoretickou výukou v kmenové třídě

3. Oběd žáků v prezenční výuce a zaměstnanců přítomných na pracovišti

• Na oběd odchází skupiny s vyučujícím a asistentem, nebo vychovatelkou ŠD v předem stanovených časech:

• 11:45 – 12:15 (Př, 1.A, 1.B, 2.A, 5.A, 5.B)
• 12:30 – 13:00 ( 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, IZS)
• 13:30 – 14:00 (6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B)

• Příchod do školní jídelny v jiném, než stanoveném čase je nepřípustný!
• Před vstupem do jídelny si žáci pečlivě umyjí ruce mýdlem a vodou
• V řadě u okénka dodržují žáci rozestupy, s jídlem si sedají na místa určená jejich doprovodem (obsazujte místa směrem od ulice k atriu)
• U stolu sedí žáci maximálně po čtyřech, přidávání dalších židlí je zakázáno
• Sundání roušky (respirátoru) je povoleno pouze pro potřebu konzumace jídla v sedě
• Mezi jednotlivými skupinami dodržuje dohled patřičné rozestupy
• Žáci 1. stupně, kteří pokračují ve výuce, odchází do kmenové třídy pouze společně a s doprovodem
• Žáci 1. stupně, kteří ukončili výuku nebo přechází do odpolední družiny, odchází společně s doprovodem do šatny (doprovod vyčká do odchodu žáka ze školy) a následně do kmenové třídy
• V kmenové třídě předá doprovod žáka vychovatelce ŠD
• Pro bezpečné pouštění žáka domů bez doprovodu rodiče po obědě či vyučování je zapotřebí součinnost vychovatelky a vyučujících!
• Zaměstnanci přítomní na pracovišti (provozní zaměstnanci a pedagogové účastnící se prezenční výchovy v daný den) odebírají a konzumují stravu v jídelně od 11:45 do 13:00
• Odběr stravy do jídlonosičů je nepřípustný

4. Oběd žáků v distanční výuce, zaměstnanců na home office a cizích strávníků

• Vstup do školní jídelny výše uvedených kategorií osob (dále jen „strávníci“) je povolen pouze v čase od 13:00 do 13:30
• Strávníci mohou odebrat stravu pouze do jídlonosičů – konzumace stravy ve školní jídelně je zakázána!
• Do budovy školy mohou strávníci vstoupit pouze s předepsanou a řádně nasazenou ochranou dýchacích cest (žáci – chirurgická rouška, dospělí – respirátor)
• Při vstupu si strávníci dezinfikují ruce a dodržují rozestupy 2 metry
• Kontrolu dodržování hygienických pravidel provádí pověřený pracovník

5. Odpolední družina, školní klub

• Určena pro všechny žáky v prezenční výuce
• Provoz: konec 17:00
• Činnost v odpolední družině, školním klubu řídí a dohled nad žáky vykonává vychovatelka ŠD nebo asistentka pedagoga
• Doprovod, který vyzvedává žáka ve třídě:

• 1.A, 1.B - kontaktuje vychovatelku přes zvonek s kamerou u vchodu školy
• Př, 2.A, 2.B, 3,A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, IZS – kontaktuje asistentku pedagoga telefonicky na čísle: 702 187 728 (734 445 632)

• Dohled nad žáky v okamžiku doprovodu žáka do šatny a předání žáka rodiči vyžaduje spolupráci vychovatelek!

6. Testování žáků

• Testování se provádí vždy v pondělí a ve čtvrtek pro žáky 2. stupně a pouze v pondělí pro žáky 1. stupně
• Před samotným testováním si všichni pedagogové pečlivě prostudují a naučí se správný postup testování
• Při prvním testování si žáci pod vedením pedagoga nejprve nacvičí průběh testování
• Test provádí žák (může mu dopomoci rodič) na pokyn určeného pedagogického pracovníka
• Doporučuje se testování mladších žáků ve skupinách
• Výsledky testu zapíše pedagog do tabulky (ŠkolaOnline – eidence osob - školní matrika – evidence testů na covid-19)
• Použité testy vhazují žáci do předem připravené nádoby na odpad
• Dezinfekci lavic po testování a likvidaci nádoby s odpadem provádí v testovací den v cca 8:15 uklízečka s použitím osobních ochranných pomůcek (respirátor, jednorázové rukavice) a dezinfekce

7. Vyhodnocení testů a návazné postupy, izolace

• Pokud je test negativní, žáci, zaměstnanci vykonávají svou činnost ve škole
• Pozitivní test žáka

Izolace žáka a okamžité informování vedení školy, následné informování zákonných zástupců a předání potvrzení o pozitivním testování

• V případě, že je žák s doprovodem rodiče, odchází oba do izolace a po vydání potvrzení o pozitivním testování odchází ze školy
• U ostatních žáků pedagog postupuje dle příručky (MS Teams – sborovna – nástěnka – covid-19 – testování přehled návazných postupů) ve spolupráci s vedením školy
• Žák podstoupí PCR test ve zdravotnickém zařízení
• Vedení školy hlásí pozitivitu na KHS se seznamem žáků, kteří přišli do kontaktu s nakaženým

• Izolace

• Jako izolační místnost byla určena v lichém týdnu učebna 5.A, v sudém týdnu učebna 1.A
• Dohled nad žáky v izolaci určí vedení školy podle momentálních podmínek
• Po použití izolační místnosti zajistí úklid určená uklízečka

Užitečné odkazy:

•Testování - leták pro žáky
•Testování - leták pro rodiče
•Instruktážní video testování žáků
•Přehled návazných postupů antigenního testování

Mgr. Květoslav Kolařík - ředitel školy

Mgr. Martin Pilař - zástupce ředitele