logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

INFORMACE PRO RODIČE

Výpis článků

O škole

Chcete se dozvědět více informací?

Kalendář akcí

Nepropásněte žádnou akci!

Formuláře a žádosti

Potřebujete podat žádost?

Kontakty

Potřebujete se s někým spojit?

Základní informace o škole

Zřizovatel školy je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem. Škola je zřízena jako základní škola, která poskytuje žákům základní vzdělání dané zákonem. Na škole je jedna přípravná třída, běžné třídy se základní výukou a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4. – 9. třída). Na škole pracují také tři oddělení družiny.

Kariérové poradenství

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat žáky a žákyně při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby vzdělávání a rozvoji kariéry.

Na naší škole tuto pozici zastává Mgr. Radka Bendlamjerová.


S vycházejícími žáky navštěvujeme každý rok veletrh vzdělávání, kde obdrží Atlas školství se seznamem všech středních škol v daném kraji a informace o jednotlivých středních školách.

Ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Labem mohou žáci absolvovat testování metodou COMDI, kdy výsledky testu ukážou možnou profesní orientaci, vědomosti, schopnosti, vlastnosti, typ osobnosti a profesní předpoklady.

V loňském školním roce jsme se připojili také k projektu KARIPO, který byl vytvořen k podpoře kariérového poradenství a umožňuje nám blíže poznat prostředí některých středních škol, významných firem a také seznámení s webovou aplikací SALMONDO, která nám nabízí testování žáků přímo v naší škole.

Více informací naleznete na https://www.infoabsolvent.cz/

 

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr. Radka Bendlmajerová

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Enviromentální výchova

V naší škole myslíme ekologicky. Třídíme starý papír, plasty, tonery, baterie a drobné elektrozařízení.


Zapojili jsme se do projektu RECYKLOHRANÍ.cz, což je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Absolvujeme různé ekologicky zaměřené pořady – například Tonda Obal, Ekoabeceda apod., při kterých se učíme nejen třídit vzniklý odpad, ale zároveň se snažíme o to, aby žádný odpad nevznikl, nebo se vznik odpadu minimalizoval.

 

 práce žákůpráce žákůpráce žáků

V dubnu se žáci vždy těší i na tradiční oblíbenou akci Den Země, kterou pořádáme zvlášť pro první stupeň a druhý stupeň. Některé děti se pravidelně účastní akcí typu Ukliďme svět.

Den Země

Nezapomínáme ani na komplexní výchovu k ochraně přírody a na výchovu k péči o životní prostředí, které se snažíme zapojovat do výuky v rámci vyučovacích předmětů jako je přírodopis, zeměpis a občanská výchova, zčásti také fyzika a chemie. Zásady ekologie uplatňujeme i při našich pobytových akcích – školách v přírodě a sportovních kurzech.

K pronájmu

Nabízíme k pronájmu prostory tříd a tělocvičny


Pronájem učebny

 • možnost využití interaktivní tabule
 • připojení na internet
 • volné termíny - po předchozí domluvě
 • cena 150,- Kč/hod. (učebna bez interaktivní tabule), 200,- Kč/hod. (učebna s interaktivní tabulí)

Pronájem tělocvičny

 • volné termíny - po předchozí domluvě
 • cena 240,- Kč/hod.

Kontakt

 • v případě zájmu kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Martina Pilaře
 • telefon 734 445 636
 • email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Metodik prevence

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Soňa Nebeská, která vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské:

 • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem
 • pracuje především v oblasti prevence rizikového chování (sociálně nežádoucích jevů), spolupracuje při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy
 • zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových
 • projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového jednání (sociálně patologických jevů) u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
 • zajišťuje besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků

Konzultační hodiny

 • po předchozí domluvě
 • kabinet metodika prevence 1. patro

Kontakt

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy a telefonní čísla

zde najdete kontakty na instituce, kde můžete získat informace týkající se:

 • problematika šikany

www.sikana.cz

www.sikana.org

 • závislost na počítačích, internetová kriminalita

www.cms.e-bezpeci.cz

 • drogová problematika

www.drogy-info.cz

 • ostatní kontakty

Linka bezpečí – 116 111

Rodičovská linka – 606 021 021

Bílý kruh bezpečí – 116 006

Záchranný kruh

 

 

Výchovný poradce

Výchovnými poradkyněmi na naší škole jsou Mgr., Bc. Hana Fábriová a Mgr. Radka Bendlmajerová, která zároveň působí na škole i jako kariérový poradce. Pomůžou Vám s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí. Poskytnou odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování základní školy.

Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí zabývajících se specializovanou péčí o mládež (Pedagogicko-psychologická poradna, Krizové centrum, IPS ÚP, sociální kurátoři, lékaři, policie). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, ředitelem školy a metodikem prevence.

Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy ovlivňující spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

 • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
 • poruchy učení a chování, jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD
 • porušování školního řádu
 • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
 • užívání návykových látek
 • opakované zapomínání školních pomůcek či neplnění školních povinností
 • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi
 • připadnou špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
 • zvládání zátěžových situací ve škole i v rodině (např. rozchod rodičů)
 • přechod žáků na střední školy (podávání přihlášek, výběr školy, apod.)

Konzultační hodiny

pondělí 14.30 – 15.00

možno i v jiný termín po předchozí domluvě

Kontakt

Mgr., Bc. Hana Fábriová

I. stupeň, žáci s potřebou podpůrných opatření

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

 

Mgr. Radka Bendlmajerová

II. stupeň, neomluvené hodiny, kariérové poradenství

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 734 445 635

Dokumenty ke stažení