logo ZSVinarska sportovni male telefon +420 734 445 630
kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
telefon Vinařská 1016/6,
400 01 Ústí nad Labem

Informace pro zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci,

ode dne 2. listopadu 2020 jsou v celé ČR uzavřeny všechny základní školy. Z tohoto důvodu bude platit zvláštní režim výuky, zájmového vzdělávání a stravování:

 

 

Vzdělávání:

1.Žáci se vzdělávají distančním způsobem, a to sice:

-prostřednictvím platformy ŠkolaOnline

-prostřednictvím platformy MS Teams  – žáci dostali uživatelské účty a návod pro přihlášení

-papírovou formou – žáci si přijdou v předem domluvený den a hodinu do školy a pedagogičtí zaměstnanci školy jim předají v papírové formě přípravu na výuku

2.Hodnocení:

-žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů;

-je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením;

-po uzavření celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku;

-zákonní zástupci jsou informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy školy ŠkolaOnLine, případně - skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně - písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.

-pokud je to možné vychází vyučující ze znalosti konkrétních žáků;

-při hodnocení je zohledněna aktivní účast na distanční výuce, případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat.

3.Omlouvání:

Absence při distanční výuce je posuzována podle zapojení žáka do vzdělávání a výstupů (zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů). Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omlouvání absence provádí zákonný zástupce žáka do tří kalendářních dnů po začátku absence prostřednictvím aplikace ŠkolaOnline (pro ostatní telefonicky na tel. číslo 734 445 636).

Zájmové vzdělávání:

Školní družina ani Školní klubovna nejsou do odvolání v provozu

Stravování:

Je zajištěno pro zaměstnance školy i žáky. Z hygienických důvodů bude jídlo vydáno z okénka pouze na talíř.

Mgr. Květoslav Kolařík – ř.š.